වීඑච්පී විෂබීජහරණය

  • VHP Sterilization

    වීඑච්පී විෂබීජහරණය

    BDS-H ශ්‍රේණියේ විසරණය වන හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් විෂබීජ නාශකය විෂබීජ නාශක සහ විෂබීජහරණ කාරකයක් ලෙස හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් වායුව භාවිතා කරයි. සීමිත අවකාශයන්, නල මතුපිට සහ උපකරණවල වායූන් විෂබීජහරණය කිරීම සඳහා සුදුසු ය.