ආරක්ෂිත ශ්‍රේණි

 • SEcure-U ICU Medical Hanging Bridge

  Secure-U ICU වෛද්‍ය එල්ලෙන පාලම

  ආරක්ෂිත වෛද්‍ය එල්ලෙන පාලම ICU, CCU, PICU, NICU සඳහා ආරක්ෂිත හා ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුත් වේදිකාවක් සපයන අතර SEcure-U යනු වෙන්වූ වියළි හා තෙත් කොටස් වලින් නිර්මාණය කර ඇති ආකෘතියකි.

 • SEcure-SJW Surgical Pendant

  සුරක්ෂිත-එස්.ජේ.ඩබ්ලිව් ශල්‍ය පෙන්ඩන්ට්

  මෙහෙයුම් කාමර, දැඩි සත්කාර ඒකකයේ සහ බෙදා හැරීමේ කාමරයේ වෛද්‍ය පෙන්ඩන්ට් බහුලව භාවිතා වේ. අදාළ වෛද්‍ය උපකරණ සඳහා පැටවීමේ වේදිකාව, වායු ප්‍රභවය සහ බල සැපයුම සපයයි. තනි හෝ ද්විත්ව හස්තයක් සහිත ෂින්වා සුරක්ෂිත-එස්.ජේ.ඩබ්ලිව් යාන්ත්‍රික ශල්‍ය පෙන්ඩනය වෛද්‍යවරුන්ට සහ හෙදියන්ට ආරක්ෂිත, ඉහළ කාර්යක්ෂම හා පිරිසිදු පරිසරයක් සපයයි.

 • SEcure-H ICU Medical Hanging Bridge

  Secure-H ICU වෛද්‍ය එල්ලෙන පාලම

  ආරක්ෂිත වෛද්‍ය එල්ලෙන පාලම ICU, CCU, PICU, NICU සඳහා ආරක්ෂිත හා ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුත් වේදිකාවක් සපයන අතර සෙකියුර්-එච් යනු වියළි හා තෙත් කොටස් ඒකාබද්ධව නිර්මාණය කර ඇති ආකෘතියකි.