පිරිසිදු බංකුව

  • CJV Series Clean Bench

    CJV ශ්‍රේණි පිරිසිදු බංකුව

    පිරිසිදු බංකුව මඟින් වැඩ කරන ප්‍රදේශය තුළ මට්ටම් සියයක පිරිසිදු පරිසරයක් ලබා දිය හැකි අතර, පරීක්ෂණ අයිතම දූෂණය වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා වැඩ කරන ප්‍රදේශය තුළ පරීක්ෂණ අයිතම ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය. නිෂ්පාදන ආරක්ෂාව අවශ්‍ය වන පුළුල් පරාසයක යෙදුම්වල පිරිසිදු බංකු භාවිතා වේ. වෛද්‍ය සහ සෞඛ්‍ය, විද්‍යාත්මක අත්හදා බැලීම්, ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ, නිරවද්‍ය උපකරණ, කෘෂිකර්මාන්තය, ආහාර සහ වෙනත් කර්මාන්ත.