පිරිසිදු බංකුව

  • CJV ශ්‍රේණියේ පිරිසිදු බංකුව

    CJV ශ්‍රේණියේ පිරිසිදු බංකුව

    පිරිසිදු බංකුවකට සේවා ප්‍රදේශය තුළ සිය මට්ටමේ පිරිසිදු පරිසරයක් සැපයිය හැකි අතර, පරීක්ෂණ අයිතම දූෂණය වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා පරීක්ෂණ අයිතම සේවා ප්‍රදේශය තුළ ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය.නිෂ්පාදන ආරක්ෂාව අවශ්ය වන පුළුල් පරාසයක යෙදුම්වල පිරිසිදු බංකු භාවිතා වේ.වෛද්‍ය සහ සෞඛ්‍ය, විද්‍යාත්මක අත්හදා බැලීම්, ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ, නිරවද්‍ය උපකරණ, කෘෂිකර්මය, ආහාර සහ වෙනත් කර්මාන්ත වැනි.