ෂින්වා වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

සීමාසහිත ෂින්වා වෛද්‍ය උපකරණ සමාගම 1943 දී ආරම්භ කරන ලද අතර එය 2002 සැප්තැම්බර් මාසයේදී ෂැංහයි කොටස් වෙළඳපොලේ (600587) ලැයිස්තුගත කරන ලදී. එය විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ, නිෂ්පාදනය, විකුණුම්, වෛද්‍ය සේවා සහ වෛද්‍ය සහ වෙළඳ භාණ්ඩ ඒකාබද්ධ කරන ප්‍රමුඛ දේශීය සෞඛ්‍ය කර්මාන්ත සමූහයකි. ce ෂධ උපකරණ.